Paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos

UAB TELESANTE NUOTOLINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 1. Su UAB Telesante nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo taisyklėmis (toliau- taisyklės) privalo susipažinti visi UAB Telesante pacientai ir darbuotojai.

Naudodamiesi UAB Telesante nuotolinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, Jūs sutinkate su šiomis taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Jei nesutinkate su taisyklėmis, neturėtumėte naudotis UAB Telesante teikiamomis paslaugomis.

 1. Terminai

UAB „Telesante“ yra juridinis asmuo, įmonės kodas 305917454, registruotos buveinės adresas Didžioji Riešė, Mėtų g.2, LT-14261 Vilniaus raj. (toliau – Telesante).

„Telesante svetainė“ reiškia URL https://telesante.lt  ir susijusius puslapius.

„Gydytojas“ arba „gydytojai“ reiškia „Telesante“ dirbantį gydytoją ar gydytojus.

Paslaugos – asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Pacientas – asmuo, pageidaujantis gauti Telesante paslaugas, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.

Nuotolinė asmens sveikatos priežiūros paslauga / Nuotolinė konsultacija – tai asmens sveikatos priežiūros paslauga, kai naudojant nuotolinio ryšio priemones, pacientui teikiama ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga gydytojui ir pacientui esant skirtingose vietose tuo pačiu laiku. Gydytojas šią paslaugą gali teikti dirbdamas Telesante  patalpose arba savo nuotolinėje darbo vietoje.

Nuotolinio ryšio priemonės – vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonės  ir (ar) kitos elektroninių ryšių technologijos, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį ir kurios
gali būti naudojamos teikiant sveikatos priežiūros paslaugą, kai paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas yra skirtingose vietose tuo pačiu ar skirtingu laiku.

ESPBI IS – elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė Sistema.

 1. Paslaugų teikimo tvarka.
  • Nuotolinės konsultacijos tikslas – įvertinti paciento būklę, skirti ir/ar tęsti vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones, suteikti konsultaciją pacientui, išduoti ir/ar pratęsti elektroninius nedarbingumo pažymėjimus tai kaip tai numatyta nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, paskirti būtinuosius ir/ar pakartotinius tyrimus. Telesante pasirenka, kokiomis Nuotolinio ryšio priemonėmis teikti sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu. Naudojamos saugios duomenų perdavimo atžvilgiu priemonės.
  • Telesante teikia tik Telesante asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodytas paslaugas. Pacientas neregistruojamas ir nepriimamas, jei Telesante negali suteikti reikalingų paslaugų Pacientui.
  • Pacientui nuo 16 metų paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.
  • Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų Paslaugos teikiamos tik su jo atstovų sutikimu. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų Paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
  • Pacientų registracija.
   • Pacientas, norėdamas gauti Telesante paslaugą, turi registruotis interneto svetainėje telesante.lt
   • Pacientas registruojasi Nuotolinei konsultacijai pagal atitinkamo gydytojo nuotolinių konsultacijų grafiką.
   • Iki konsultacijos pradžios, pacientas sumoka Telesante nustatytą Nuotolinės konsultacijos mokestį ir pasirašo „Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“ ir „Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo“.
   • Paciento registracija patvirtinama, kai pacientas pasirašo 3.5.3. punkte nurodytus sutikimus ir sumoka Nuotolinės konsultacijos mokestį.
   • Pacientas privalo kaip įmanoma anksčiau informuoti Telesante telefonu ar elektroniniu paštu dėl Nuotolinės konsultacijos atšaukimo, jeigu registracijos metu patvirtintu laiku jam negali būti teikiama ar nepageidauja gauti Nuotolinės konsultacijos. Pacientui, kuriam registracijos metu patvirtintu laiku, negali būti suteikta Nuotolinė konsultacija, turi registruotis iš naujo, jeigu pageidauja gauti paslaugas kitu laiku. Jei pacientas nepageidauja gauti Nuotolinės konsultacijos, jam yra grąžinamas sumokėtas mokesti už Nuotolinę konsultaciją.
   • Jei pacientas neatšaukia išankstinės registracijos likus mažiau kaip 24 valandos iki Nuotolinės konsultacijos pradžios, Telesante turi teisę pritaikyti pacientui 50 (penkiasdešimt) procentų paslaugų vertės baudą dėl neįvykusios Nuotolinės konsultacijos. Ši  bauda gali būti išskaityta iš pacientui grąžintinos sumos už neįvykusią konsultaciją.
   • Jei Nuotolinė konsultacija neįvyksta dėl laikino Nuotolinio ryšio priemonių veikimo sutrikimo ar kitų objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo paciento valios, Telesante esant paciento pageidavimui pasiūlo pacientui kitą Nuotolinės konsultacijos laiką.
  • Nuotolinė konsultacija.
   • registracijos metu sutartu laiku ir sutartomis nuotolinio ryšio priemonėmis gydytojas susisiekia su pacientu ar jo atstovu ir identifikuoja pacientą, paklausdamas jo vardo, pavardės, gimimo datos ir/ar paprašo parodyti asmens dokumentą.
   • Teikiant Nuotolinę konsultaciją pacientui Nuotolinio ryšio priemonėmis
    kartu prisijungę gali būti tik gydytojas, teikiantis Nuotolinę konsultaciją ir pacientas. Minėtos paslaugos teikimo metu kitiems asmenims būti gydytojo darbo vietoje ir (ar) Nuotolinio ryšio priemonėmis kartu prisijungti yra draudžiama.
   • Nuotolinę konsultaciją pacientui sudaro:
  • anamnezės surinkimas, paciento sveikatos būklės įvertinimas;
  • paciento konsultavimas, išvadų, rekomendacijų parengimas;
  • privalomų medicinos dokumentų užpildymas ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikimas į ESPBI IS;
  • kiti būtini atlikti veiksmai, reikalingi nuotolinei gydytojo konsultacijai pacientui suteikti;
  • Pagal poreikį:
  • diagnostinių ir (ar) gydomųjų paslaugų, tyrimų ir procedūrų paskyrimas;
  • atliktų diagnostinių ir (ar) gydomųjų paslaugų ir procedūrų rezultatų įvertinimas, aptarimas;
  • vaistinių preparatų išrašymas ir (ar) skyrimo pratęsimas;
  • elektroninių nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimas, pratęsimas, jei tai numatyta nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
  • siuntimo (-ų) gauti gydytojo (-ų) konsultacijos išdavimas;
  • prireikus kontaktinės konsultacijos, paciento užregistravimo į konsultaciją organizavimas.
   • Nuotolinės konsultacijos metu, prieš ją, ar po jos, pacientas, gydytojui paprašius, gali savo sutikimu elektroniniais informacijos kanalais pateikti gydytojui įvertinti savo turimus išrašus, konsultacijų aprašymus, instrumentinių ar laboratorinių tyrimų rezultatus, įvairių kūno dalių nuotraukas ar kitą dokumentinę bei foto medžiagą, kuri padėtų gydytojui tiksliau diagnozuoti ligą ir/ar atlikti diferencinės diagnostikos veiksmus. Pacientas yra atsakingas už nuotolinės konsultacijos metu suteiktą, ne pilnai suteiktą ar klaidingai suteiktą arba visai nesuteiktą informaciją, turinčią reikšmės nuotolinės konsultacijos metu priimtam sprendimui.
   • Įprasta nuotolinės konsultacijos trukmė – iki 30 min., iš jų 10 min sudaro dokumentacijos tvarkymas.
   • Suteikus Nuotolinę konsultaciją, konsultacijos įrašas įkeliamas į ESPBI IS.
   • Pacientų asmens duomenys ir jų medicininiai duomenys po konsultacijos arba neįvykus konsultacijai yra automatiškai ištrinami iš sistemos ir joje saugomi nėra. Visi pateikti duomenys yra naudojami tik konsultacijai, o po jos yra iš karto ištrinami.
 1. Būtinoji medicinos pagalba.
  • Nuotolinių konsultacijų metu nustačius, kad pacientui reikalinga būtinoji medicinos pagalba, Nuotolinė konsultacija nedelsiant užbaigiama ir apie tai informuojamas pacientas, suteikiama reikiama informacija ir pagalba, o esant paciento sutikimui iškviečiama greitoji medicinos pagalba, o jei pacientas negali išreikšti sutikimo – pagalba iškviečiama be jo sutikimo. Esant būtinybei, gydytojas palaiko ryšį su pacientu iki atvyks greitoji medicinos pagalba ir teikia pagal kompetenciją patarimus.
 2. Asmens duomenų tvarkymas.
  • Telesante, teikdama paslaugas, tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, asmens kodą, gimimo datą, elektroninio pašto adresą, socialinio draudimo numerį, sveikatos duomenis ir kt.
  • Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Telesante Privatumo politikoje.
  • Nuotolinių konsultacijų metu vaizdo ir (ar) garso įrašymas draudžiamas.
 3. Paciento teisės ir pareigos.
  • Pacientas turi šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.
  • Pacientas savo teisėmis privalo naudotis sąžiningai, nepiktnaudžiauti, gerbti kitų asmenų teises ir teisėtus interesus. Paciento teisės gali būti ribojamos tiek, kiek tai numato teisės aktai ir šios taisyklės.
  • Pacientas privalo laikytis taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų pareigų. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas Paslaugas, Telesante gali atsisakyti teikti paslaugas.
 4. Ginčų bei konfliktų sprendimo tvarka.

Pacientui užtikrinama galimybė raštu arba žodžiu išreikšti savo nuomonę apie teikiamų (suteiktų) paslaugų kokybę, personalo kompetenciją, veiklos organizavimą ir kt. Jei pacientas mano, kad yra pažeistos jo teisės, arba jo netenkina teikiamų paslaugų kokybė, jis gali kreiptis į Telesante direktorių. Telesante visada siekia išspręsti konfliktą su pacientu abipusio susitarimo būdu. Pacientas, manydamas, kad Telesante pažeidžiamos jo teisės, turi teisę pateikti skundą:

Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai nenagrinėjami ir grąžinami pacientui nurodant grąžinimo priežastis.

Pacientas su skundu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

Telesante, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir pacientui raštu pranešti (išsiųsti el. paštu arba registruotu paštu) nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų

Pacientas (jo atstovas), nepatenkintas savo skundo nagrinėjimo rezultatais, gali kreiptis į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas ar teismą įstatymų nustatyta tvarka. Į bet kokius kitus rašytinius prašymus Telesante atsako ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymų gavimo dienos, tačiau į šį terminą neįskaitomi teisės aktuose numatytas skundų trūkumų šalinimo laikas (kai jis nustatomas). Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo – į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą. Į šioje dalyje nurodytas institucijas pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su Telesante priimtu sprendimu išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo skundas neišnagrinėjamas per nustatytą terminą, taip pat kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Šioje dalyje nurodytais atvejais pacientas turi teisę kreiptis ir tiesiai į teismą, taip pat skųsti teismui šioje dalyje nurodytų institucijų veiksmus ar neveikimą nagrinėjant jo skundą. Dėl žalos atlyginimo Pacientas turi kreiptis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše nustatyta tvarka į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

 1. Medicininių dokumentų nuorašų darymo ir išdavimo tvarka.

Išrašą lietuvių kalba išduoda pacientui paslaugas suteikęs gydytojas. Šis išrašas talpinamas ESPBI IS, kur jis yra visada prieinamas pacientui.

 1. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka.

Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina apie gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius, atsisakius siūlomo gydymo. Šią informacija pacientui gydytojas turi pateikti, atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma paaiškindamas specialius medicinos terminus. Informacija apie sveikatos būklę neteikiama pacientui tik tais atvejais, kai pacientas pats nesutinka gauti informacijos (reikalingas paciento valios pareiškimas) ir tada, kai pranešimas būtų aiški prielaida rimtai žalai pacientui atsirasti (pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų paciento gyvybei). Tokiais atvejais visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos suteikimu pacientui. Gydytojas paaiškina pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, gydytojas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.
Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama vienam iš šio paciento pilnamečių
brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu.

Informacija apie paciento lankymąsi Įstaigoje, jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo ar gydymo duomenis ir kt. neteikiama paciento neįgaliotiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis.

 1. Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms institucijoms teikimo tvarka.

Visa informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento sutikimą, išskyrus atvejus, kai informacija turi būti teikiama teisės aktų nustatyta tvarka: institucijoms, kontroliuojančioms asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. 

Scroll to Top